Bonus Episode: Getting To Know Roosmarie Ruigrok

**NL Blogpost Below

Getting to know… Roosmarie Ruigrok 

Roosmarie is an expert in sustainable fashion and textiles and founder of Clean & Unique. In this interview together with Julie, she shares her journey, insights and the reason why a collaboration with Ellie.Connect was a logical thing to do. 

Personal and Career Journey 

Roosmarie describes herself as honest, respectful, and valueing long-term relationships. Her passion for fair income and happiness for all drives her to solve problems. Her career in sustainable fashion began after an injury ended her ballet career. She transitioned into costume design, applying a holistic approach considering every step of the supply chain. After that Roosmarie worked as a buyer for ten years, during which she identified numerous supply chain issues, she founded her own company in 1991 to address those issues. She sold the company in 2001 to focus on sustainability. Encouraged to improve supply chains while ensuring good working conditions, she continuously educated herself in human well-being and environmental sustainability, remaining dedicated to learning and industry improvement.  

Definition of Sustainability 

For Roosmarie ‘sustainable fashion’ does not exist. She believes sustainability involves long-term relationships with manufacturers, focusing on who makes the clothes and under what conditions. It’s about considering environmental issues and starting with ‘design thinking’, placing either the company and the product at the centre. 

Inspirations and Success Stories 

Inspired by her parents and the socio-economic challenges of the 60s and 70s, Roosmarie emphasises the importance of rethinking systems. A notable success was implementing Fairtrade cotton in the European market, particularly in the hotel industry, where 80% of Dutch hotel linen is now Fairtrade and organic. She also highlights a repair initiative in Amsterdam that offers discounts on clothing repairs for low-income residents, aiming to change consumer attitudes towards sustainability. 

Challenges and Collaboration 

Roosmarie acknowledges ongoing challenges in promoting sustainability in fashion. She emphasises the need for openness, critical thinking, communication and collaboration between the innovative start-ups and the established ‘big’ companies. She discusses her collaboration with Ellie Connect, highlighting shared values and the importance of partnerships. Roosmarie believes combining Clean & Unique’s focus on startups with Ellie’s established platform can create a significant impact. She envisions a future with a unified platform for international collaboration, reducing waste, and promoting circularity. 

 Advice for Aspiring Professionals 

As a conclusion to the conversation, Roosmarie calls upon professionals to critically assess their supply chains, strive for daily improvements, and lead by example. She encourages the community to repair and cherish their clothing, promoting sustainability at an individual level. Her last call to action is for every consumer to repair at least three garments they love and be the change they want to see in the world. 

In conclusion, Roosmarie’s dedication to sustainability and her collaborative efforts with Ellie Connect aims to drive significant positive changes in the textile and fashion industry. 

****

Kennismaking met…Roosmarie Ruigrok 

Roosmarie is een expert in duurzame mode en textiel en oprichtster van Clean & Unique. In dit interview deelt ze haar reis, inzichten en de reden waarom een samenwerking met Ellie.Connect een logische stap was. 

Wie is Roosmarie, op persoonlijk en professioneel vlak 

Roosmarie beschrijft zichzelf als eerlijk en respectvol. Ze hecht veel waarde aan langdurige relaties. Haar passie voor een eerlijk inkomen en geluk voor iedereen drijft haar om problemen op te lossen. Ze zette haar eerste stappen in duurzame mode nadat een blessure een einde maakte aan haar balletcarrière. Ze stapte over naar het ontwerpen van kostuums voor de theaterwereld. Dat deed ze vanuit een holistische benadering met veel aandacht voor elke stap van de toeleveringsketen. Daarna werkte Roosmarie tien jaar als textiel inkoper. Het was tijdens die periode dat ze talloze problemen in de toeleveringsketen identificeerde. In 1991 richtte ze haar eigen bedrijf op om net deze problemen aan te pakken. Ze verkocht het bedrijf in 2001 om zich volledig op duurzaamheid te kunnen concentreren. Aangemoedigd om toeleveringsketens in de mode en textielsector te verbeteren en terzelfdertijd goede arbeidsomstandigheden te waarborgen, is ze zichzelf tot op vandaag blijven bijscholen in menselijk welzijn en milieuduurzaamheid. Ze is vastbesloten om te blijven leren en de industrie te verbeteren. 

Definitie van Duurzaamheid 

Voor Roosmarie bestaat ‘duurzame mode’ an sich niet. Ze gelooft dat duurzaamheid draait om langdurige relaties met fabrikanten, met de nadruk op wie de kleding maakt en onder welke omstandigheden. Het gaat om het overwegen van milieuaspecten en het begint met ‘design thinking’, waarbij en het bedrijf en het product centraal staan. 

Inspiraties en Succesverhalen 

Geïnspireerd door haar ouders en de socio-economische uitdagingen van de jaren 60 en 70, benadrukt Roosmarie het belang van het herdenken van systemen. Eén van haar opmerkelijke successen is de implementatie van Fairtrade katoen op de Europese markt, met name in de hotelindustrie, waar nu 80% van het Nederlandse hotel beddengoed Fairtrade en biologisch is. Ze benadrukt ook een ‘reparatie-initiatief’ in Amsterdam dat kortingen biedt op kledingreparaties voor inwoners met een laag inkomen. Dit initiatief is gericht op het veranderen van de houding van consumenten ten opzichte van duurzaamheid. 

Uitdagingen en Samenwerkingen 

Roosmarie erkent de voortdurende uitdagingen die opduiken bij het promoten van duurzaamheid in de mode. Ze benadrukt de noodzaak van openheid, kritisch denken, communicatie en de samenwerking tussen innovatieve start-ups en de gevestigde ‘grote’ bedrijven. Ze bespreekt haar samenwerking met Ellie.Connect, waarbij ze gedeelde waarden en het belang van partnerschappen benadrukt. Roosmarie gelooft dat de combinatie van Clean & Unique’s focus op start-ups en Ellie’s digitale platform en netwerk een significante impact kan hebben op de industrie. Ze ziet een toekomst voor zich met een platform dat internationale samenwerkingen promoot, met als doel het verminderen van afval en het bevorderen van circulariteit. 

Advies voor Aspirerende Professionals 

Als afsluiting van het gesprek roept Roosmarie professionals op om hun toeleveringsketens kritisch te beoordelen, dagelijks naar verbeteringen te streven en het goede voorbeeld te geven. Ze moedigt de community aan om na te denken over hun kleding, te kiezen voor repareren van kledij en het te koesteren, en zo duurzaamheid op individueel niveau te bevorderen. Haar laatste oproep is gericht aan elke consument: kies minstens drie geliefde kledingstukken die kapot zijn, repareer ze en wees zo de verandering die je zelf in de wereld wil zien. 

Als conclusie kunnen we stellen dat Roosmarie’s inzet voor een meer duurzame sector en haar samenwerking met Ellie.Connect erop gericht zijn om aanzienlijke positieve veranderingen in de textiel- en mode-industrie te bewerkstelligen.